Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΟΧΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΤΕΑΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.


Με αυτό το σκεπτικό συντάχτηκαν οι παρακάτω οδηγίες και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος. Η ύλη παρουσιάζεται βασικά με δύο τρόπους: αναλυτικά και συνοπτικά (αναλυτική παρουσίαση και συνοπτική παρουσίαση ή απλή αναφορά). Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο (αναλυτική παρουσίαση) αποτελούν την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, ενώ τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο (συνοπτική παρουσίαση ή απλή αναφορά) δεν εξετάζονται. Στην περίπτωση της διδασκαλίας της τέχνης, που αποτελεί και μέρος της εξεταστέας ύλης, προτείνεται η διδασκαλία με λέξεις – κλειδιά, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της. Συνιστάται επίσης η μελέτη έργων τέχνης και οικοδομημάτων από την περιοχή των μαθητών.

Συνοπτική παρουσίαση : Oι λαοί της Μεσοποταμίας, η Αίγυπτος, σ. 10-30 2 ώρες
Συνοπτική παρουσίαση:
1.1.Οι Αιγαιακοί πολιτισμοί: ο πολιτισμός του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κυκλαδικός πολιτισμός, ο μινωικός πολιτισμός, σ. 56-64.
1.2. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, σ. 65-74.
2 ώρες
ΙΙ.2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ)
Συνοπτική παρουσίαση: H αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ)-εισαγωγικό σημείωμα, σ. 76
Αναλυτική παρουσίαση: Ομηρική εποχή (πρώτη παράγραφος της ενότητας),
σ. 76
Συνοπτική παρουσίαση: Οι μετακινήσεις, σ. 77-78, Ο α΄ ελληνικός αποικισμός, σ.78-80
Αναλυτική παρουσίαση: Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση,
σ. 80-82.
Συνοπτική παρουσίαση: Ο πολιτισμός, σ. 82-83.
2 ώρες
2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Αναλυτική παρουσίαση: Αρχαϊκή εποχή (2 εισαγωγικές παράγραφοι), σ. 84,
Η γένεση της Πόλης –κράτους, σ. 84-85,Η σημασία του θεσμού της πόλης κράτους, σ. 85-86, Η κρίση του ομηρικού κόσμου, σ. 87-88, Η αντιμετώπιση της κρίσης,σ. 88.
Συνοπτική παρουσίαση του β΄αποικισμού (8ος -6ος αι.), σ. 88-89.
Αναλυτική παρουσίαση των συνεπειών του β΄ αποικισμού, σ.89-92.
Αναλυτική παρουσίαση :Τα Πολιτεύματα, σ. 92 -94.
Συνοπτική παρουσίαση:Ο πολιτισμός, σ. 95, Η σημασία των Περσικών πολέμων, σ. 97
5 ώρες
ΙΙ. 2.3.
Αναλυτική παρουσίαση: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) (εισαγωγικό τμήμα),
σ. 98, Η συμμαχία της Δήλου-Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 98- 99
Συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων μετατροπής της συμμαχίας σε ηγεμονία και της δράσης του Κίμωνα (από: ο Κίμων, σ. 99, έως και τριακοντούτεις σπονδαί, σ. 100).
Αναλυτική παρουσίαση: Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 100 (μία παράγραφος)
Αναλυτική παρουσίαση: Η εποχή του Περικλή, σ.100-103
Συνοπτική παρουσίαση: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σ. 103-104
Αναλυτική παρουσίαση: η πρώτη και τελευταία παράγραφος της υποενότητας Η κρίση της πόλης κράτους, συνοπτική παρουσίαση: οι ενδιάμεσοι παράγραφοι σ. 104-105.
Αναλυτική παρουσίαση: Η πανελλήνια ιδέα, σ. 105-6
Συνοπτική παρουσίαση: Ο Φίλιππος Β΄, σ. 106-107
Αναλυτική παρουσίαση: Το Συνέδριο Κορίνθου, σ. 107-108
Συνοπτική παρουσίαση: Το οικουμενικό κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
σ. 108-109
6 ώρες

Αναλυτική παρουσίαση:Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σ. 109-112.
Συνοπτική παρουσίαση: Ο πολιτισμός, σ. 112-114
Με λέξεις- κλειδιά: Αρχιτεκτονική, Πλαστική, ζωγραφική, σ. 114-117.
2 ώρες
ΙΙΙ.
Συνοπτική παρουσίαση: Ο ελληνιστικός κόσμος, σ. 124, Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου, σ.124-127.
Αναλυτική παρουσίαση: Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (μέχρι βασίλεια της Ανατολής), σ.127-129.
2.Ο ελληνιστικός πολιτισμός.
Αναλυτική παρουσίαση: Η γλώσσα, σ. 142-143, Τα γράμματα (το εισαγωγικό σημείωμα), σ. 144
Συνοπτική παρουσίαση): Οι επιστήμες, σ. 146-148
Με λέξεις-κλειδιά: Οι τέχνες, σ. 148-150
4 ώρες
Ο Ρωμαϊκός κόσμος
Συνοπτική παρουσίαση: Η χώρα, σ.168-9, Οι Ετρούσκοι, σ.169-170
Αναλυτική παρουσίαση: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωση της, σ. 170-172, Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, σ. 172-174.
3 ώρες
Ενιαία συνοπτική παρουσίαση της ρωμαϊκής εξάπλωσης και των κατακτήσεων: Η κατάκτηση της Ιταλίας, σ. 175, οι Καρχηδονιακοί πόλεμοι, σ. 176-178, Η επέκταση στην Ανατολή, σ.184-186, Οι κατακτήσεις στη Δύση, σ.187-188, Η διοίκηση των κατακτημένων περιοχών, σ.188-189
Αναλυτική παρουσίαση: η υποενότητα H επικράτηση των Ρωμαίων, σ. 175-6.
1 ώρα
V.2. Oι συνέπειες των κατακτήσεων.
Αναλυτική παρουσίαση: Η οικονομία, η κοινωνία, σ. 190-193
Συνοπτική παρουσίαση: Η καθημερινή και πνευματική ζωή των Ρωμαίων, σ.193-195, Κάτων ο τιμητής, σ. 195
Αναλυτική παρουσίαση της υποενότητας Τιβέριος και Γάιος Γράκχος, σ. 195-197 και συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων Η ενοποίηση της Ιταλίας, σ.197-198 και Οι εμφύλιοι πόλεμοι, σ. 198-204.
5 ώρες
VI. H ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Αναλυτική παρουσίαση: Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), σ. 208-211 (μέχρι την επέκταση των συνόρων)
Συνοπτική παρουσίαση: Η επέκταση των συνόρων, σ. 211-212
Αναλυτική παρουσίαση: Ο πολιτισμός την εποχή του Αυγούστου σ, 212-213 (μέχρι και «χρυσός αιώνας του Αυγούστου»).
Συνοπτική παρουσίαση: Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.), σ. 214-219, εκτός από τα ακόλουθα που θα διδαχθούν αναλυτικά: Αναλυτική παρουσίαση, από το διάταγμα Καρακάλλα και τη σημασία του, σ. 215, μέχρι και τους νομοδιδάσκαλους, σ. 216.
3 ώρες
Με λέξεις-κλειδιά: Η ρωμαϊκή τέχνη, σ. 222-226. 2 ώρες
VI.
Αναλυτική παρουσίαση: Η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού, σ.228-229, Η οικονομική κρίση, σ. 229-230, Η κοινωνική κρίση, σ. 230-231.
Συνοπτική παρουσίαση: Οι βαρβαρικές επιδρομές, σ. 231-2.

VII. 1. H ύστερη αρχαιότητα (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
Συνοπτική παρουσίαση:Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας, σ. 236-238
Αναλυτική παρουσίαση: Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής, σ. 238-241
Συνοπτική παρουσίαση: Οι θρησκευτικές εξελίξεις, σ. 241-247
Αναλυτική παρουσίαση: Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, σ. 247-249
Συνοπτική παρουσίαση: Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, σ. 249-254. (Αναλυτική παρουσίαση μόνο η υποενότητα: Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, σ. 253-254).
4 ώρες
VII. 2. H ύστερη αρχαιότητα (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
Συνοπτική παρουσίαση: Η ανασύσταση της ρωμαϊκής οικουμένης, σ.256-258
Αναλυτική παρουσίαση: Η ελληνοχριστιανική οικουμένη, σ. 258-260.
2 ώρες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για την Α΄ Λυκείου, ως γενικός σκοπός της διδασκαλίας για το μάθημα της Λογοτεχνίας ορίζεται “η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό”. Το μάθημα είναι κειμενοκεντρικό και μαθητοκεντρικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που ευνοούν τον δημιουργικό διάλογο και συμβάλλουν στην ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων.
Από τις τρεις διδακτικές ενότητες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών (“Τα φύλα στη λογοτεχνία”, “Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση”, “Θέατρο”), διδάσκονται οι δύο, κατ' επιλογήν του/της εκπαιδευτικού.

  1. ΤΑ  ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ BLOG (ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)
  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ,ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΛΥΡΙΣΜΟΣ
  3. ΟΙ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
  4. ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 'ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ' ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  6. ΟΙ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
  7. ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
  8. ΤΥΠΟΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΓΚ- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου